Er det på tide å vrake spillemonopolet?

Er det på tide å vrake spillemonopolet?

Bildetekst: Kulturminister Hadia Tajik frykter flere kan pådra seg gamblingproblemer hvis private spillselskaper slippes løs i Norge.

Nei, det bør fortsette. Det overordnede målet for norsk pengespillpolitikk er å sikre ansvarlighet. Derfor er vi opptatt av å ha et sterkt trygghetsregime rundt spillerne og offentlig kontroll med spillene.

Det løser vi best gjennom en aktør under offentlig kontroll. Er du bekymret over at kjente norske sportsstjerner profilerer utenlandske spillselskaper? Jeg er enig med Idrettsforbundet i at utøvere bør tenke seg om før de utfordrer finansieringsmodellen i norsk idrett. Svekkes Norsk Tipping, svekkes finansieringen av idretten. Hva er det som er så ille med de private selskapene? Vi frykter mer konkurranse og aggressiv markedsføring, som kan gi flere med spilleproblemer. Jeg tror ikke selskaper som drives fra skatteparadiser gløder for nye haller i norske kommuner. Målet for disse er privat utbytte. Hvorfor er Norsk Tipping bedre? Vi vet at Norsk Tipping har ansvarlighetssystemer på plass som fungerer. Det gjenspeiles også i statistikken fra hjelpelinjen der spill som ikke har tillatelse i Norge troner på toppen. Hvis Norsk Tipping skal være så ansvarlig, hvordan kan det ha seg at de får lov til å ha trekningene sine på den statlige tv-kanalen i beste sendetid? Tallspill som Lotto, Viking Lotto og Extra utgjør en veldig lav risiko for problematisk spill. Kun 0,9 % av dem som kontaktet hjelpelinjen i 2012 sier at Lotto, Viking Lotto, Extra, Joker eller Keno er hovedproblemspillet. Nasjonal og internasjonal forskning indikerer det samme. Synes du Norsk Tipping tar spillavhengighet seriøst nok? Norsk Tipping har vært i forkant av utviklingen når det gjelder spillansvar, med tiltak som obligatoriske spillkort, aldersgrenser og beløpsgrenser. Dette er et område Norsk Tipping jobber aktivt med hele tiden. Det er alltid mulig å forbedre seg, men min oppfatning er at Norsk Tipping tar spilleavhengighet svært seriøst. Hvorfor utreder dere ikke en lisensmulighet for private spillselskaper, når enkelte andre land har gått over til dette og når dette kanskje kan gi enda mer penger til idretten? Vi ser fra land som har prøvd dette at det blir mindre inntekter til formål. Høyere gevinstandeler og overskudd til private investorer gjør at det blir langt mindre igjen til eventuelle overskuddsmottagere. Idretten har jo også vært veldig klare på at de ikke ønsker en slik lisensordning. De private spillselskapene betaler i dag en høyere prosent tilbake til tipperne enn det Norsk Tipping gjør. Er det ikke en risiko for at monopolet etter hvert vil bli utkonkurrert og dermed idretten miste sine inntekter?

De siste årene har vi sett at antallet som spiller hos private spillselskaper uten tillatelse i Norge har flatet ut og gått noe ned. Det er ingenting som tyder på at Norsk Tipping blir utkonkurrert. Samtidig er det verdt å peke på at det er blant annet de private spillselskapenes høye gevinstandeler som gjør at omfanget av potensielt overskudd til gode formål blir lavt.

Sportspenger i spill

Sportspenger i spill

Det er naivt å tro at spillselskaper i skatteparadiser vil sende overskuddet sitt til norsk idrett og kultur, skriver Inge Andersen. Hele overskuddet fra Norsk Tipping tilfaller idrett, kultur og humanitære organisasjoner. Det er naivt å tro at internasjonale gamblingselskaper med base i det kriserammede Kypros og andre skatteparadiser skal sende penger til disse formålene i Norge.

Norges idrettsforbund har registrert at utenlandske gamblingselskaper til stadighet vil fortelle oss om deres fortreffelighet og gavmildhet overfor det norske samfunnet. Dette skjer samtidig med at USAs tidligere president Bill Clinton for kort tid siden besøkte Norge, og ville på vegne av Postkodelotteriet ha tillatelse til å starte i Norge. Dette nederlandske spillet vil selvsagt skape en kannibaliseringssituasjon for den statlige spillpolitikken.

For norsk idrett handler denne diskusjonen både om et historisk og kulturelt samarbeid som har vart i 65 år, og som har sikret idretten forutsigbare og gode rammevilkår, og om et verdivalg for oss som Norges desidert største folkebevegelse. For samfunnet handler det primært om den sosialpolitiske dimensjonen. Det handler om å begrense uønsket og skadelig spillatferd, samtidig som ansvarlige spill gir milliarder av kroner i årlige inntekter til gode formål.

Det aller viktigste for norsk idrett er gode og forutsigbare rammevilkår for hele idretten. Når Norges idrettsforbund samlet på flere Idrettsting har støttet Norsk Tippings enerett på pengespill, handler det både om at modellen har gitt historisk forutsigbarhet og god finansiering, men også at midlene gjennom Norsk Tipping har vært utløsende for betydelige midler fra kommunene til bygging av idrettsanlegg og Ð ikke minst Ð fordi en enerettsmodell har vært et godt virkemiddel for å begrense skadene ved spill.

I tillegg er det slik at tilførsel av spillemidler til idretten utløser andre både offentlige midler og økonomiske ressurser fra næringslivet. Derfor er selvsagt Norges idrettsforbund særdeles glad for at Regjeringen og Stortinget tverrpolitisk går inn for å tildele en større andel (64 prosent) fra Norsk Tipping til idretten innen 2015.

Det ville være oppsiktsvekkende om Norges største barne- og ungdomsorganisasjon skulle stille seg likegyldig til de etiske sidene ved finansieringsmodellen vår. Vi ønsker å bidra til å begrense uønsket spilladferd.

Den gang staten ved Kulturdepartementet ønsket å forby spillautomater, stilte Idrettsforbundet seg samlet og lojalt bak politikken Ð til tross for at dette medførte et betydelig inntektstap for organisasjonen, et inntektstap som for øvrig fortsatt ikke er dekket inn. Vi har fortsatt tiltro til at staten (ved Lotteri- og stiftelsestilsynet) er sitt kontrollansvar bevisst, og regulerer Norsk Tippings spill slik at de skjer innen ansvarlige rammer. Samtidig må også Norsk Tipping være seg sitt ansvar bevisst. Selskapet kan ikke tilby alle de produktene som internasjonale gamblingselskaper og andre har, og som kan være med på å drive fram problematisk spilladferd.

Norsk idretts dilemma ligger i skjæringspunktet mellom å ha et reelt behov for bedre finansiering og ønsket om å være en positiv samfunnsaktør. Vi ønsker en fortsatt enerettsmodell fordi det gir en god finansiering, og fordi det i et samfunn som tillater spill, er den beste beskyttelsen mot spillavhengighet.

På grunn av dette kan ikke og vil ikke norsk idrett si ja til alt som kan gi større inntekter. Vi tror ikke at en åpning for andre aktører med andre formål for overskudd og utbytte vil gi like store summer til overskuddsmottakerne som dagens modell, uten en dramatisk økning i spillaktiviteten. Det vil ikke Norges idrettsforbund bidra til.

Vi tror at Norsk Tipping fortsatt er best for norsk idrett når det gjelder forutsigbar finansiering. Derfor er vi glade for at politikerne viser en samlet respekt overfor idretten og den posisjon og kraft idretten har i vårt samfunn gjennom å endre tippenøkkelen og derigjennom å slå ring både om idretten og enerettsmodellen for spill.

Inge Andersen er generalsekretær i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komit.